BMI(tanlov asosida)

Iste’mol krediti va uni qishloq xo’jaligida rivajlantirish istiqbollari

Qo'shildi 2012-01-28

«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» асосий мақсади юқори малакали рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг яхлит тизимини барпо этиш страткгияси ҳамда асосий йўналишларини унинг компонентлари: шахс, жамият ва давлат, узлуксиз таълим, фан, ишлаб чиқариш вазифаларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш. Дастурда юқори малакали иқтисодчи-педагог мутахассислигини тайёрлашда академик лицей ва касб-ҳунар коллежларининг ўрни катта эканлиги ҳақида сўз юритилган.

Mintaqa suv resurslaridan oqilona foydalanish

Qo'shildi 2012-01-28

Жамиятизнинг хар бир фуқароси XXI-аср бўсағасида турар экан, ортда қолган йиллар қадрини баҳолашга ва келажак ҳаётининг турли жабҳаларини белгилаб олишга уриниши табиийдир. Жумладан, халқ таълими соҳасида фаолият кўрсатаётганлар ҳам бундан мустасно эмас.

Банк молия тизимининг барқарорлаштиришда узоқ муддатли банк кредитлари ҳисобини такомиллаштириш йўллари

Qo'shildi 2012-01-20

Мавзунинг долзарблиги. Муҳтарам юртбошимиз таъкидлаганларидек, “Давом этаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозини ва унинг мамлакатимиз иқтисодиётига таъсирини эътиборга олган ҳолда, банк молия тизимининг барқарорлигини таъминлаш муҳим устувор вазифа бўлиб қолмоқда”.

Шеркент майдонидаги нефт заҳиралари миқдорини аниқлаш

Qo'shildi 2012-01-13

Нефт ва газ табиатнинг бебаҳо туҳфаси ҳисобланади. Республикамиз ҳудудида очилган кўп сонли нефт ва газ конлари ҳалқимизнинг миллий бойлигидир. Нефт ва газ саноати - ҳалқ ҳўжалигининг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, унинг ривожланиши давлатимизнинг иқтисодий потенциалини белгилайдиган соҳалардан биридир.

Склертэк технологияси ёрдамида рецикл этиленни ректификация йўли билан тозалаш бўлимини лойиҳалаш

Qo'shildi 2012-01-14

“Sclairtech” техналогияси Канадага Nova chemicals ишлаб чиқарган. Бу технология биринчи маротаба Сарния шаҳрида ишга туширилган. Бу технология бўйича полимерганиш жараёни реакторларда циклогексон эритувчиси муҳитида 17 МПа босимда 3000 С атрофидаги темпратурада Циглер-Натта комплекс катализаторлари иштирокида амалга оширилади.