BMI(tanlov asosida)

"Инвеститсияларни жалб этиш ва унинг самарадорлиги" мавзусини таълимнинг техник воситалари ёрдамида ўқитиш методикасини яратиш

Qo'shildi 2013-05-10

Сармоя кенгайтирилган кайта ишлаб чикаришнинг суръатлари ва кўламига фаол таъсир курсатади, илмий техникавий тараккиётни ва ахолини янги иш жойлари билан таъминлайди. Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганидек "Ялпи ички маҳсулот ва саноат маҳсулотларини 108,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 105 фоизга ошириш, иқтисодиётга инвестиция киритиш ҳажмини ялпи ички маҳсулотга нисбатан 30 фоизга етказиш кўзда тутишимиз"дир. Кейинги йилларда мамлакатимизда самарали инвестиция сиёсати юритилиши натижасида муҳим иқтисодий ўсиш даражаларига эришилди. Республикамиз миллий иқтисодиётининг барча тармоқларида бугунга келиб ривожланиш кўрсаткичларининг ўсиши кузатилди. Банкларнинг инвестиция мақсадларига йўналтирилган кредитларининг умумий кредит портфелидаги улуши қарийб 70 фоизни ташкил этди, иқтисодиётимизнинг реал секторига йўналтирилган кредитларининг умумий ҳажми эса 2009 йилда 2000 йилга нисбатан 14 баробар ошди. Бу эса ўз навбатида иқтисодий ўсиш билан бирга тизимий ўзгартиришлар амалга ошаётганлигининг исботидир.

Пахта етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги ва уни ошириш йўллари

Qo'shildi 2013-05-10

Пахтачилик Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг муҳим сохаларидан, асосий тармоқлардан бири ҳисобланади . Бизнинг асосий мақсадимиз қуйидагилардан иборат дейди президентимиз И. А. Каримов биринчидан, пахта ҳосилдорлигини ошириш; иккинчидан пахта толаси сифатини ошириш; учинчидан юқори сифатли уруғлик етиштиришни кўпайтириш ва шу йўл билан уруғчилик маданиятини ошириш; туртинчидан экинларни суғоришда сувни тежаш ; бешинчидан атроф муҳитни соғломлаштириш, биологик вазиятни яхшилаш. Шу туфайли хам хукуматимиз республикада пахтачиликни интенсив технология ва фан-техника ютуқлари асосида юксалтиришга катта ахамият бермоқда. Бу айниқса кейинги йилларда кўрилаётган чора тадбирларда намоён бўлмоқда.

Минтақа сув ресирсларидан оқилона фойдаланиш

Qo'shildi 2013-05-03

Жамиятимизнинг хар бир фуқароси XXI-аср бўсағасида турар экан, ортда қолган йиллар қадрини баҳолашга ва келажак ҳаётининг турли жабҳаларини белгилаб олишга уриниши табиийдир. Жумладан, халқ таълими соҳасида фаолият кўрсатаётганлар ҳам бундан мустасно эмас. Педагогика фанида ўқитиш жараёнининг икки томонлама – ўқувчи томонидан бажариладиган ўқув фаолияти ва ўқитувчининг ўқитувчанлик фаолияти йиғиндисидан иборат эканлиги эътироф этилади. Бу қоидани инкор этиб бўлмагани каби замонавий таълим мазмунини умуминсоний ва миллий тажрибалардан ташкил топишидан ҳам кўз юмиш мумкин.

“Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida qishloq xо‘jaligining yalpi va tovar mahsulotini yetishtirish hamda sotishni takomillashtirish yо‘llari (Qashqadaryo viloyati misolida)”

Qo'shildi 2013-04-01

“Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida qishloq xо‘jaligining yalpi va tovar mahsulotini yetishtirish hamda sotishni takomillashtirish yо‘llari (Qashqadaryo viloyati misolida)”

Жанубий Кемачи майдонида горизонтал қудуқларни бурғилаш учун қудуқни ювишни гидравлик ҳисоби

Qo'shildi 2012-02-01

Ҳозирги замонда нефт ва газ маҳсулотлари ишлаб чиқаришда асосий хом-ашё ҳисобланади ва бу хом-ашёга бўлган талаб кун сайин ошиб бормоқда. Чўнки техника ва технологиянинг, иқтисодиётимизнинг ривожланиши республикамизда қазиб чиқарилаётган нефт ва газ маҳсулотларига боғлиқдир.