BMI(tanlov asosida)

Иктисодий фанларни укитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш услубиёти

Qo'shildi 2013-06-03

Замонавий билимлар сари кенг йул очиш, таълимотни такомиллаштиришда янги ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш – бугунги куннинг талабига айланди. Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури хамда Узбекистон Республикасининг «Таълим тугрисида»ги конуни таълим сохасида хизмат курсатаётган барчанинг зиммасига шу маъсулиятни юклайди. Ахборот технологияларининг укув жараёнига тадбик этишнинг мухим омилларидан бири электрон укув адабиётлари яратишдир. Электрон дарсликлар ва кулланмалар маъруза мазмунини бойитиш билан бирга уларни унча катта булмаган харажатларсиз янги маълумотлар билан тулдириб бориш имконияти-ни яратади. Электрон дарсликлар ва кулланмаларнинг яратилиши ва уларни укув жараёнига кулланилиши таълим муассаларида электрон кутубхоналари-нинг яратишига асос булади. Бундан куриниб турибдики таълим муассаларида ягона каталог тизимига эга булган кутубхоналарнинг пайдо булиши ва локал тармокнинг яратилиши кутубхоналарга боглик муаммоларни ечишга олиб ке-лиши билан бир каторда уларнинг ишларини самарадорлигини оширади.

Крук нефт кони ишлаш курсаткичлари динамикасининг тахлили

Qo'shildi 2013-06-03

Инсон саховатли она-ер қаъридан турли туман табиий бойликларни қазиб олар экан, улар инсон ҳаётининг фаровонлиги йўлида хизмат қилмоқда. Маълумки, табиатнинг ҳар қандай инъомининг ўзига яраша ҳисоб – китоби борлиги, жумладан, нефть ва газ захиралари чекланганлиги, унинг ҳар бир томчисини авайлаб – асралмоғи, тежалмоғи ва самарали ишлатилмоғи зарур. Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, биздан кейинги авлодларга озод ва обод Ватан қолмоғи керак. Саноати кенг маънода ривожланган, янги технологиялар ва энергоресурслар билан бекаму кўст таъминланган юртгина озод ва обод бўла олади.

3-сонли “Бойтерак –Савдо маркази” автобус йўналишида пассажирлар ташишни такомиллаштириш

Qo'shildi 2013-06-03

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида бозор муносабатларининг такомиллашуви, аҳолининг меҳнат сафарбарлиги, иш жойига ўз вақтида етиб бори- шининг таъминланиши, транспорт хизмати маданиятининг ошиши, иқтисодий жиҳатдан тежамкорлик, атроф мухитни муҳофаза қилиш, транспрот жараёни сифатини ошириш каби кўплаб муаммолар ва унинг ечимларини ўз ичига олган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 22 ноябрдаги қарори билан тасдиқланган Республикада шаҳар йўловчи транспорти ривожланиши конғепсиясининг қабул қилиниши транспорт тараққиётида муҳим омил ҳисобланиб, миллий транспорт сиёсатининг шаклланганлигини кўрсатади.

Зеварда газконденсат конини ишлатишнинг жорий ҳолати тахлили ва саарадорлигини ошириш учун таклифлар

Qo'shildi 2013-06-03

Президентимиз И.А.Каримов Республикамизда йирик ишлаб чиқариш бирлашмаси ва корхоналари ишлаб турганлиги ёқилғи энергетика ресурслари ҳамда электр энергия таъминоти кучайганлиги уларни излаш, қидириш ва ишлаб чиқариш жараёнини олдинги давр ҳолатига нисбатан кескин ўзлаштириш кераклиги тўғрисида ўзининг (1) китобида чуқур фикрларини билдириб ўтган.

“Mintaqa qishloq xo’jaligini rivojlantirishning moliyaviy muammolari” (Qashqadaryo viloyati Moliya boshqarmasi misolida) mavzusidagi

Qo'shildi 2013-06-03

Mavzuning dolzarbligi. Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida amalga oshirilayotgan islohatlarni asosiy maqsadi qishloq xo‘jaligi taraqiyotini ta’minlash orqali aholi turmush darajasini oshirishdan iborat. Xususan, Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganlaridek “Barcha sharoitlarning iqtisodiy, demokratik, siyosiy islohotlarning asal maqsadi insonga munosib turmush va faoliya sharoitlarni vujudga keltirishdan iborat” . Ushbu ustuvor maqsadga erishida ya’ni xalq farovonligini ta’minlashda qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining xususiyatli jihatlari va sohadagi mavjud muammolarni tadqiq etish dolzarb masala hisoblanadi. Chunki, xozirgi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida ham ushbu sohani rivojlantirish iqtisodiyotining boshqa tarmoqlaridagi muammolarining holati hisoblanadi.

Birinchi sahifa | Oldingi | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Keyingi | Sungi sahifa