BMI(tanlov asosida)

“ СКЛЕРТЭК технологияси ёрдамида рецикл этиленни ректификация йўли билан тозалаш бўлимини лойиҳалаш

Qo'shildi 2013-06-06

“Sclairtech” техналогияси Канадага Nova chemicals ишлаб чиқарган. Бу технология биринчи маротаба Сарния шаҳрида ишга туширилган. Бу технология бўйича полимерганиш жараёни реакторларда циклогексон эритувчиси муҳитида 17 МПа босимда 3000 С атрофидаги темпратурада Циглер-Натта комплекс катализаторлари иштирокида амалга оширилади. Бу техналогия ҳар-хил зичликка эга бўлган полиэтилин олинади ва полимерланиш реаксияси жуда тезлик билан китиши сабабли реакторни ҳажми унча катта бўлиши шарт эмас.

«Оқсарой текстил МЧЖнинг рухсат этилган чиқарилма меъёрларини ҳисоблаш ва камайтириш бўйича модернизациялаштирилган қурилмаларни танлаш»

Qo'shildi 2013-06-06

Табиат бойликларини махсулдорлигини ва табиий шароитини инсон учун кулайлигини саклаб колиш учун улардан эхтиёжга ярайдиган меъёрда амалга ошириш, табиатни энергия билан бойитиб бориш унинг компонентлари уртасидаги узаро табиий мувозанатни баркарор саклаб туриш зарур. Бунинг учун ишлаб чикариш корхоналарида чикиндисиз ишлайдиган самарали технологияларни тадбик килиш, ер ресурсларидан окилона фойдаланиш захарли кимёвий моддаларнинг кулланилиши ва микдорини тобора кискартириб бориш, хаво ва сув хавзаларини чикиндилар билан ифлосланишини тез суратлар билан камайтириб боришга хар бир корхона, ташкилот завод ва хар биримизнинг мукаддас вазифамиз булмоги лозим.

"Корхоналарда товар махсулотини етиштириш хамда сотишни такомиллаштириш йўллари" мавзусини интерактив методлар асосида ўқитиш методикасини яратиш

Qo'shildi 2013-06-05

“Talimni tarbiyadan, tarbiyani esa talimdan ajratib b0`lmaydi - bu sharkona karash sharkona xayot falsafasi”. Bu xakda fikr yuritgaanda, men Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot- yo halokat, yo adolat yo falokat masalasidir ” degan chuqur ma`noli so`zlarni asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar mihim va dolzarb bo`lgan bo`lsa hozirgi vaqda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko`ra muhim va dolzarb ahamyat kasb etadi. (I. Karimov “Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch”, T 2008y 62- bet) .

Qarshi shahri suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish modernizatsiyalashgan shakliy loyihasini ishlab chiqish

Qo'shildi 2013-06-05

O`zbekiston Respublikasi jinoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirsh,uning ekologik barqarorligini taminlash davrimizning muhum vazifalaridan biri hisoblanadi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov O`zbekiston XXIasr bo`sag`asida “xavfsizlikka tahdid,barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”kitoblarida “Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat,mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi.Buni sezmaslik qo`l qovishtirib o`tirish o`z-o`zini o`limga mahkum etish bilan barobardir”-deb takidlaydi.Afsuski hali ko’plar ushbu muammoga beparvolik va mas’uliyatsizlik bilan munosabatda bo’lmoqdalar va ekologik ta’limning umumiy darajasi hali yetarli emas,aholining ekologik madaniyati esa talabga javob bermaydi.

“Shimoliy Sho'rtan” konining yo'ldosh gazlari tahlili va atroya muhitga ta'sirini kamaytirishning modernizasiyalashgan texnik echimlari

Qo'shildi 2013-06-05

Insoniyatning hayotda fan va texnikaning rivojlanishi va yangi texnologiyalarning ishlab chiqishda keng joriy etilishini natijasida insonning tabiatga kursatadigan ta’siri (antropogen ta’sir) jadallashib bormoqda. Inson va tabiat orasida o’zaro munosabatlar murakkablashib ushbu ta’sir tabiiy omillar bilan qiyoslandigan darajaga etdi. Shuning uchun atrof muhitni muhofaza qilish hozirgi davrning eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi .

Birinchi sahifa | Oldingi | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Keyingi | Sungi sahifa