BMI(tanlov asosida)

O'zbekiston – Rossiya “Qarshiradiator qo'shma korxonasining ruxsat etilgan chiqarilma me'yorlarini hisoblash va kamaytirishning texnik echimlari”

Qo'shildi 2013-06-12

Tabiat boyliklarini mahsuldorligini va tabiiy sharoitining inson uchun qulayligini saqlab qolish uchun ularni ehtiyojga yarasha me’yorida foydalanishni hamma joyda amalga oshirish tabiatni izchillik bilan boyitib borish uning komponentlarini o’rtasidagi o’zaro tabiiy muvozanatni barqaror saqlab turish zarur. Buning uchun ishlab chiqarish korxonalarida chiqindisiz ishlaydigan samarali texnologiyalarni tadbiq qilish,yer-suvdan oqilona foydalanish,zaharli pestidsidlarning qo’llanilishi va miqdorini tobora qisqartirib boorish,havo va suv havzalarining turli chiqindilar bilan ifloslanishini tez suratlarda kamaytirib borishga erishishhar bir korxona tashkilot,vazirlikning xar birimizning muqaddas vazifamiz bo’lmog’i lozim.

“Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги В. Қодиров массиви ҳудудида ер турлари бўйича йўқлама қилиш ва суғориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш”

Qo'shildi 2013-06-12

Жаҳон молиявий иқтисодий инқирози шароитида республикамизда қишлоқ хўжалик ерлардан самарали ва оқилона фойдаланишларини ташкил қилишнинг ўзига хос хусусиятлари. Қишлоқ хўжалигида ер турлари бўйича йўқлама қилиш ва суғориладаиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишни ташкил қилишда ер тузишнинг роли: БМИ нинг мақсади, унга қўйилган вазифалар ва асос қилиб олинган маълумоталр.

“Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида ишлаб чиқариш харажатлари, таннархини калькуляция қилиш ҳисоби ҳамда харажатларни таннарх таркибига қўйиш тартиби ва унинг таҳлили”

Qo'shildi 2013-06-11

Мавзунинг долзарблиги «Иқтисодий ва сиёсий сохалардаги барча ислохатларимизнинг пировард мақсади юртимизда яшаётган барча фуқаролар учун муносиб хаёт шароитларини ташкил қилиб беришдан иборатдир. Республикамизда амалга оширилаётган ислоҳатлар доирасида иқтисодиётни эркинлаштириш ва чуқурлаштириш шароитида турли мулкчиликка асосланган ташкилий-иқтисодий жихатдан бир-биридан фарқ қилувчи куплаб хўжалик юритувчи субъектларнинг пайдо булишига замин яратилди.

“Давлат бюджетининг ғазначилик ижроси тизимининг асосий хусусиятлари ва уларнинг амалиётга тадбиқ этиш йўллари”

Qo'shildi 2013-06-11

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётнинг эркинлашуви давлат бюджетининг мамлакатни ижтимоий иқтисодий ривожлантиришдаги ўрни янада ортмоқда. Шу жараёнда қаьттий таъкидлаш ўринлики, республикамизда амалга оширилаётган ижтимоий ва иқтисодий ислоҳотлар янада чуқурлашаётган ҳозирги даврда ижтимоий ҳаётимизнинг барча соҳаларида бўлгани каби талабларидандир. Бунинг учун эса Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек, «Давлат бюджетининг самарали ижроси бюджет интизомини яхшилаш, давлат молиясини соғломлаштириш, мамлакат ижтимоий иқтисодий молиявий таъминлашнинг муҳим омили бўлим қолаверади.

Мамлакатни модернизациялаш шароитида аграр тармоқда сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўллари

Qo'shildi 2013-06-11

Мамлакатни модернизациялаш шароитида аграр тармоқда сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг истиқболли йўллари

Birinchi sahifa | Oldingi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Keyingi | Sungi sahifa