BMI(tanlov asosida)

Касб-ҳунар коллежларида “Кривошип-шатун механизмининг тузилиши ва уларга техник хизмат кўрсатиш” мавзусини ўқитишда “Ривожлантирувчи таълим” методидан фойдаланиш

Qo'shildi 2015-03-11

Ишлаб чиқариш технологияларининг кашфиётлари ва техниканинг бевосита ишлаб чиқариш кучига айланиб бориши мутахасис кадрлардан ўз билимларини мустақил ва мунтазам равишда чуқурлаштириб янгилаб тўлдириб ва кенгайтириб боришни талаб этади. Айникса, давлатимиз раҳбарининг 2011 йил 21 январда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йил иқтисодий дастурининг энг муҳим устувор вазифаларига бағишланган мажлисидаги маърузасида “Транспорт ва коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилган маблағлар инвестициялар умумий ҳажмида муҳим ўрин эгаллади. Ўтган йилнинг ўзида фақат автомобиль йўлларини қуриш ва рекон¬струкция қилиш учун 378 миллион долларга тенг бўлган маблағ ўзлаштирилди ва бу 2009 йилга қара¬ганда 31,5 фоиз кўп демакдир. Шунинг ҳисобидан мамлакатимизда 270 километрлик замонавий автомо-биль йўли фойдаланишга топширилди.

"Рақобатбардошликни оширишда корхонанинг маркетинг стратегияси ва уни ишлаб чиқиш" мавзусини кейс таьлим технологияси асосида ўқитиш методикасини яратиш

Qo'shildi 2015-03-11

Бугунги фан-техника тараққиёти жамиятдаги ўзгаришларнинг жадаллашига, жамият ҳаётида янгиликларнинг кириб келишига сабаб бўлмоқда. Айниқса таълим соҳасининг жамият ҳаётига таъсири, унинг ўзгариши ва ривожланишига асосий аҳамияти сезилмоқда.

Маҳаллий бюджет даромадлари ва харажатларини бошқаришнинг муаммолари. (Қарши тумани молия бўлими мисолида)

Qo'shildi 2015-03-11

Маълумки, республикамизда иқтисодиётни эркинлашуви шароитида мустақил миллий молия, кредит тизими, бюджет ва солиқ сиёсатининг юритилишида бозор иқтисодиётига ўтишнинг ўзига хос ижтимоий ҳимояланган, босқичма-босқич йўли танланди. Ўзбекистон Республикасида бозор муносабатларининг шаклланишига оид туб иқтисодий ислоҳотларнинг ўтказилиши давлатнинг молия, бюджет, солиқ, пул-кредит сиёсати йўналишларини такомиллаштиришни талаб этмоқда.

Kasb-hunar kollejlarida "siqilgan gazda ishlaydigan gaz ballonli uskunalar” mavzusini о‘qitishda muammoli ta`lim metodidan foydalanish

Qo'shildi 2015-03-11

Kadrlar Tayyorlash Milliy Dasturi va Ta`lim tо`g`risidagi qonunda ta`lim tizimini takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk barkamol mustaqil fikrlashga qodir irodali fidoiy va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e`tibor berilyapti.

Farg`ona viloyati Beshariq tumanidagi “Beshariq” nasos stansiyasining ekspluatatsiya kо`rsatkichlarini asoslash.

Qo'shildi 2015-03-11

О`zbekistonda mustaqillik yillarida suv xо`jaligi sohasida juda katta о`zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, suv resurslarini boshqarish tizimi takomillashtirildi, sug`orish tarmoqlarining texnik holati yaxshilandi, sug`oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va ularning suv ta`minotini oshirish borasida keng kо`lamdagi ishlar olib borildi, zamonaviy suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish, avtomatlashgan boshqaruv va kuzatuv tizimini о`rnatish, qishloq xо`jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish ishlariga keng e`tibor berildi. Paxta, sholi kabi suvni kо‘p talab qiluvchi ekinlar qisqartirilib, о`rniga boshoqli don, sabzavot-poliz ekinlari va bog`-uzumzorlar maydoni kengaytirildi.

Birinchi sahifa | Oldingi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Keyingi | Sungi sahifa