Magistrlik dissertatsiyasi (tanlov asosida)

Анализ степени влияния геологической модели на показатели разработки нефтяных месторождений ( на примере нефтегазоконденсатного месторождения Шакарбулак)

Qo'shildi 2015-11-23

Актуальность темы. Нефтегазовая отрасль является одной из основных в структуре народного хозяйства нашей Республики. По прогнозу развития народного хозяйства в ближайшую и отдаленную перспективу ее роль не будет снижаться.

Суюлтирилган нефть газларни ишлаб чиқаришни тадқиқот қилиш

Qo'shildi 2015-11-23

Respublikamizda iqtisodiyotni tub tarkibiy о`zgarishlarini amalga oshirish, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish, neftgaz sanoatida ishlab chiqarishni moddiy – texnik bazasini modernizatsiya qilish dasturi doirasida qurilish, kapital ta`mirlash va jihozlash bо`yicha katta ishlarini amalga oshirilganligi bugungi kunda о`z tasdig`ini topgan.

Gidravlik yorish usulining qо`llanilish samaradorlik kо`rsatgichlarini oshirish texnologiyasini takomillashtirish

Qo'shildi 2015-11-23

Kо`pgina neft, gaz va gazkondensat konlari sо`nggi bosqichda ishlatilayotgan davrida quduqning asosiy fondining eskirganligi, qazib olish kо`rsatgichining pasayishi sababli, yangi texnologiyalarni qо`llash zarur bо`ladi.

Нефт конларида йўлдош газлардан суюқ углеводородларни олиш технологиясини тадқиқот қилиш

Qo'shildi 2015-11-23

Нефтнинг таркибида енгил углеводородлар мавжуд бўлиб, ундан самарали фойдаланишда бу фракцияларни йўқотилишини бартараф қилиш йўлларини ўрганишда чет эл ва республикамизда олиб борилаётган ишлар таҳлил қилинган. Углеводородларни синтез қилиш ва белгиланган жараён асосида кенг гаммали қиммат бўлган синтетик материалларни (спирт, каучук, пластмасса) олишнинг бир қатор илмий ва амалий муаммоларни муваффақиятли ечиш масалалари сўнгги ўн йилликда республикамизнинг “Шўртаннефтгаз” УШК ва “Муборакнефтгаз” УШК корхоналарининг конларида жадал ўрганилганлиги тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. Нефткимё саноатининг жадал ривожланиши билан боғлиқ ҳолда мустаҳкам тежамкор хом-ашё базасини яратишда нефтнинг ва газнинг таркибидаги енгил углеводородларни йўқотилишини олдини олиш ва тиклашда янги технологияларни ва техникаларни қўлланилиши муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида тадбиркорликни ривожлантириш йўллари

Qo'shildi 2015-11-23

Республикамизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида иқтисодиётни эркинлаштириш, мамлакатни модернизациялаш, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш эвазига узлуксиз иқтисодий ўсишга эришишдек долзарб вазифа қўйилган.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Keyingi | Sungi sahifa