Referatlar

Ishlab chiqarishda xodimlarni boshqarish

Qo'shildi 2015-11-23

Prezident Islom Karimov Vazirlar Maxkamasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va iqtisodiy islohotlarni 2000 yil birinchi yarim yakunlariga bag`ishlab o`tkazilgan majlisidagi ma`ruzasida «bugungi kunda bizning iqtisodiy islohotlarni jadallashtirishdagi eng zaif joyimiz – ishni tashkil qilish, mehnatni rag`batlantirsh bilan belgilanadi» deb takidlab o`tgan edilar. Darxaqiqat iqtisodiy islohotlarning tahlili shuni kursatmoqdaki, bu boradagi muvaffaqiyat asosan kadrlarga, ularning malakasi, isloxotlar, bozor munosabatlari moxiyati nechog`lik idrok etishga bog`lik.

PHP dinamik web saytlar.

Qo'shildi 2015-11-23

Hozirgi kunda ahborot texnologiyalariga bo`lgan talabning ortib borishi bilan bir qatorda web saytlarga bo`lgan ehtiyoj ham kundan kunga ortib bormoqda.

Ikkinchi tartibli egri chiziqlar

Qo'shildi 2015-11-23

1. Aylana va uning kanonik tenglamasi 2. Elleps va uning kanonik tenglamasi 3. Giperbola va uning kanonik tenglamasi 4. Parabola va uning kanonik tenglamasi

Муғуллар зулмига қарши озодлик курашларининг бошланиши

Qo'shildi 2015-11-23

Мўғул қабилалари ва элатларининг қудратли давлатга бирлашув жарёни мўғул хони Темучин (1155-1227 йй) номи билан боғлиқ. 1205 йилдаёқ Қорақурумда мўғуллар билан ёнма-ён яшаб келган ва уларнинг хукмронлиги остида бўлган жалойир, ўйрот, кейройит, найман, қорахитой, қирғиз, уйғур, қорлиқ каби туркий қабилалар ҳам иштирок этган қурултой бўлди ва унда Темучин Чингизхон номи билан мўғул хони этиб сайланди. Ўша даврда Шарқда энг қудратли давлат хисобланган Хоразмшохлар давлати дастлаб мўғуллар билан бир қанча элчилик ва савдо алоқалари олиб борган бўлсада, кейинчалик бу муносабатлар душманликка айланди ва 1219 йилда мўғуллар Хоразмшохлар давлатига қарши харбий харакатларни бошлаб юбордилар. 1219 йил кузида Ўтрорга дастлабки зарба берилди ва 5 ойлик қамалдан сўнг қалъа босиб олинди.

Амир темур ва темурийлар даврида ижтимоий сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёт

Qo'shildi 2015-11-23

Амир Темур Мовароуннахрнинг қонуний хукмдори бўлиб олгач, мамлакат худудларини бирлаштиришга киришди. Хоразм устига беш маротаба (1371, 1373, 1375, 1379, 1388) юриш қилди. Шош, термиз, Хисор, Бадахшон, Қундуз хукмдорлари тобелик билдирдилар. Мўғулистон устига тўрт марта юриш қилиб, шарқий худудлар дахлсизлигини таъминлайди 1371, 1374, 1375, 1376, 1377). Уч бор Манғишлоқ хокими Тўйхожа ўғлон фарзанди, Олтин Ўрда хони Тўхтамишга қарши юриш қилиб, (1389, 1391, 1394. 1395) Олтин Ўрдани мағлубиятга учратди.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Keyingi | Sungi sahifa