Иктисодий фанларни укитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш услубиёти

Qo'shildi 2013-06-03

Замонавий билимлар сари кенг йул очиш, таълимотни такомиллаштиришда янги ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш – бугунги куннинг талабига айланди. Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури хамда Узбекистон Республикасининг «Таълим тугрисида»ги конуни таълим сохасида хизмат курсатаётган барчанинг зиммасига шу маъсулиятни юклайди. Ахборот технологияларининг укув жараёнига тадбик этишнинг мухим омилларидан бири электрон укув адабиётлари яратишдир. Электрон дарсликлар ва кулланмалар маъруза мазмунини бойитиш билан бирга уларни унча катта булмаган харажатларсиз янги маълумотлар билан тулдириб бориш имконияти-ни яратади. Электрон дарсликлар ва кулланмаларнинг яратилиши ва уларни укув жараёнига кулланилиши таълим муассаларида электрон кутубхоналари-нинг яратишига асос булади. Бундан куриниб турибдики таълим муассаларида ягона каталог тизимига эга булган кутубхоналарнинг пайдо булиши ва локал тармокнинг яратилиши кутубхоналарга боглик муаммоларни ечишга олиб ке-лиши билан бир каторда уларнинг ишларини самарадорлигини оширади.

Muallif: Admin
Nashriyot: QarMII
Fayl formati: .*rar
Fayl hajmi: 1.22
Fayl ko'chirish