Arxiv

Admin - Kasb-hunar kollejlarida “Ilashish muftasi va uning nosozliklarini aniqlash” mavzusini o‘qitishda “Muammoli ta’lim” metodini qo‘llash
Admin - Қашқадарё вилояти кўп тармоқли шифохонананинг электр таъминоти
Admin - Raps urug`idan quvvati 40t/sutkasiga bo`lgan presslangan yog` ishlab chiqarish va rafinatsiyalash liniyasini loyihalash
Admin - Совершенствование технологии вскрытые и разработки балансовых запасов шахтного поля Тюбегатанского месторождения
Admin - Шимолий Оқназар майдонида қидирув ишлари самарадорлигини ошириш
Admin - Косон туманидаги Пистали массивида суғориладиган ерларни иқтисодий бахолаш
Admin - Китоб туманидаги Варганза-1 насос станцияси гидромеханик жиҳозларидан фойдаланишни асослаш.
Admin - Mahalliy byudjetlar mustaqilligi va barqarorligini ta`minlashning xozirgi davr muammolari
Admin - Cозланувчи моделли динамик тизимларни адаптив бошқариш алгоритми
Admin - Biogaz qurilmasida membranali-absorbsion gaz taqsimlagich o`rnatish orqali samaradorlikni oshirish.
Admin - Ғазначилик органларида ҳаражатларни тўлаш ва давлат бюджети харажатларининг ҳисобини ташкил этиш
Admin - Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишда қонун устуворлигини қўллаш амалиёти
Admin - Ўзбекистонда баркамол етук авлодни шакллантириш устувор вазифа
Admin - Fermer xo`jaligi qoramolchilik fermasi bosh plani hamda ozuqa tashish, tayyorlash va tarqatish texnologiyasini ishlab chiqish.
Admin - Аммиакли селитра ишлаб чиқаришда аккустик гранулятор қурилмасини такомиллаштириш (q=37500 кг/с)
Admin - Марказий қизилқум фосфоритлари асосида суперфосфат ишлаб чиқариш. (q=120000 т/й p2o5 )
Admin - Elektr tarmoqlarida quvvatlar taqsimoti
Admin - Аҳоли турмуш даражасини оширишда хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантириш йўналишлари (Қашқадарё вилояти мисолида)
Admin - Анализ технологий энергосбережения и экономии углеводородного сырья
Admin - G`aznachilik organlarida byudjetdan tashqari mablag`larni xisobga olishni takomillashtirish yo`llari
Admin - Қудуқларни чуқурлик насослари ёрдамида ишлатиш ва насоcнинг иш кўрсаткичларига таъсир этувчи омилларни бартараф этувчи усулларини такомиллаштириш
Admin - Qashqadaryo viloyatidagi Qarshi magistral kanalining suv resurslaridan samarali foydalanishni asoslash
Admin - Vizual basic sikl operatorlari bilan ishlash
Admin - Strategik boshqaruv va rejalashtitrish
Admin - Boshqarishning tashkiliy strukturasi, usullari
Admin - Металларни пайвандлаш
Admin - Mashinalarning puxtaligi va ularni ta`mirlash haqida asosiy tushunchalar
Admin - Yong`in havfsizligi asoslari
Admin - Nazariy mexanika
Admin - Kimyo – texnologik jarayonlarni adaptiv boshqarish sistemalari sintezida prognozlash usullarini qo`llash
Admin - Табиий газни қуритиш ва газларга ажратиш жараёнини автоматик бошқариш системаси
Admin - Паст ҳароратли сепарациялаш қуриламасида диэтиленгликолни регенерациялаш жараёнининг автоматик бошқариш системаси
Admin - Shо`rtan gaz kimyo majmuasi bug` qozoni samaradorligini oshirish
Admin - Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аҳоли турмуш даражасини барқарор ўстириш йўллари
Admin - Mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xо‘jalik yerlaridan samarali foydalanish yо‘llari
Admin - Navoiy IESida BGQsini o`rnatganda iqtisodiy tejamkorlikni aniqlash
Admin - Маҳаллий иситиш қурилмалариниг конструктив тузилиши ва ҳисоби
Admin - Т-4 А трактори гидросистемаси насоси узатмасини такомиллаштириб ер ҳайдашни механизитсиялаш.
Admin - Картошка ковлагичи машинасини қазиш қисмини такомиллаштириш
Admin - Ишчи органи такомиллашган культиватор ёрдамида ғўза қатор орасига ишлов беришни механизациялаш.
Admin - Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashda kichik biznesning o`rni
Admin - Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyalarning o`rni va ahamiyati
Admin - Ijtimoiy tarmoqlar - ommaviy vaboni yuzaga keltirmoqda
Admin - Жамиятни демократлаштириш ва шахс эркинлигининг ижтимоий – фалсафий асослари
Admin - Don ekinlarida dala tajribalarini o`tkazish uslublari
Admin - Shartli muqobil MTP uchun markaziy remont ustaxonasini loyihalash
Admin - Акционерлик корхоналарида капиталдан унумли фойдаланиш
Admin - Quduqlar bir tekis joylashtirilganda gaz rejimida o`suvchi va doimiy davrlarda gaz konining ishlash ko`rsatkichlarini aniqlash
Admin - Эгилувчан хусусиятли электро-механик объектларни автоматик ростлаш системаси
Admin - Регрессион усуллар асосида бошқарув объектларини идентификациялаш
Admin - Қашқадарё вилоятида янги ўзлаштирилган ҳудудларида коллектор-дренаж сувларининг шаклланиши, фойдаланишини баҳолаш ва тадқиқ қилиш
Admin - “Илдиз-меваларни йиғиштириш машинасининг элаклаш ишчи органи параметрларини асослаш”
Admin - Ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида тадбиркорликни ривожлантириш йўллари
Admin - Soha materialshunosligi
Admin - Ekologiya
Admin - Jamiyat yaxlit tizim sifatida
Admin - Амир темур ва темурийлар даврида ижтимоий сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёт
Admin - Муғуллар зулмига қарши озодлик курашларининг бошланиши
Admin - Ikkinchi tartibli egri chiziqlar
Admin - PHP dinamik web saytlar.
Admin - Ishlab chiqarishda xodimlarni boshqarish
Admin - Fizika: Asosiy tushunchalar
Admin - Подготовка исходной геолого-технической информации для проектирования дальнейшей разработки газоконденсатного месторождения Северный Гузар
Admin - Нефт конларида йўлдош газлардан суюқ углеводородларни олиш технологиясини тадқиқот қилиш
Admin - Установление технологического режима эксплуатации глубинно-насосных скважин на месторождение Северный Уртабулак
Admin - Ўзбекистонда мустақиллик йилларида мусиқа соҳасидаги халқаро ҳамкорлик
Admin - Bugungi kun yoshlarida vatanparvarlik tuyg`usini shakllanishida mahalla institutining o`rni
Admin - Kичик гидроэлектрстанцияларни лойиҳалаш
Admin - Gidravlik yorish usulining qо`llanilish samaradorlik kо`rsatgichlarini oshirish texnologiyasini takomillashtirish
Admin - Суюлтирилган нефть газларни ишлаб чиқаришни тадқиқот қилиш
Admin - Анализ степени влияния геологической модели на показатели разработки нефтяных месторождений ( на примере нефтегазоконденсатного месторождения Шакарбулак)