Arxiv

N.R.Ochilova - Etika (axloqshunoslik)
N.R.Ochilova - Estetika.(Nafosatshunoslik)
С.Р.Эгамбердиева - Молиявий ва бошқарув ҳисоби
N. I. Ernazarova - Yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi
E.U.Eshdavlatov - Mashina–traktor parkidan foydalanish
Hamroyev O.J. - Mashinalar ishonchliligi va remonti
Razzaqov T. - Yonilg`i-moylash materiallari
Shoxo`jayeva Z.S. - Dеhqоn va fеrmеr хo`jаliklаri iqtisоdiyoti
Yuldoshev A.S - Ijtimoiy menejment
Raxmatullayev I.A. - Menejment va marketing asoslari
Эшдавлатов Э.У, Эшкулов А.Э, Бегимкулов Ф.Э - Машина-трактор паркидан фойдаланиш
И.Тоиров - Кўсак териш машиналари
K.Abdiev,T.X.Razzakov,O.Mardonov,M.Normurodov - Yоnilg’i-moylash matеriallari
Ergаshyеv R.Х., Shохo’jаеvа Z. S., Хаmrоyеvа S.N - Dеhqоn vа fermer хo’jаliklаri iqtisоdiyoti
Ergаshеv R.Х.,Shохo`jаyеvа Z.S. - Tа`lim tехоlоgiyasi
Худайназаров Ш.О. - Назарий механика фанидан талаба мустақил ишини ташкил этиш, назорат қилиш ва уни баҳолаш бўйича
Хамроев О.Ж. - Mашиналар ишончлилиги ва ремонти
Хаитов У., Бўронов Ш. - Чорвачиликни механизациялаш
Эшдавлатов Э.У. - Машина-трактор паркидан фойдаланиш
Р.Норчаев - Замонавий тракторлар
Rustamova Nigoraning - Qishloq xо‘jaligini mexanizatsiyalashtirish
Ro’ziеv S. - Pеrsоnаlni bоshqаrish
Расулов.Ж.Б - Умумий ва тарихий геология
Qilichova O’g’iloy Ergashevna - Mamlakatni modernizasiya qilish sharoitida boshqaruvning tashkiliy tuzilmasini loyihalashtirish
Хидиров Раҳматилла Раҳимович - Склертэк технологияси ёрдамида рецикл этиленни ректификация йўли билан тозалаш бўлимини лойиҳалаш
Исмаилов Бекзод Асрорович - Шеркент майдонидаги нефт заҳиралари миқдорини аниқлаш
R.Х.Ergashev - Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti
Q.Usmonov, M.Sodiqov, S.Burxonova - O’zbekiston tarixi
Admin - Karroziya jarayonining umumiy asoslari
Haydarov Sh.,Usmonova R.S. - Iqtisodiy matematik usullar va modellar
Шерназаровa Зарифа Равшановна - Банк молия тизимининг барқарорлаштиришда узоқ муддатли банк кредитлари ҳисобини такомиллаштириш йўллари
Tursunov. I. E. - Bojxona ishi
Xurramov Sh.H.O’ - Gruntlar mеxanikasi, zamin va poydеvorlar
Xaydarov Sh.A.,Usmonova R.S. - Iqtisodiy matematik usullar va modellar
И.Хушманов - Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар
И.Э.Саидов. - Kонсолли шаршаралар ювилиш воронкаси ҳисобига доир услубий кўрсатма
О.Х.Панжиев - Кимёвий технологиянинг назарий асослари
Alimov D. - Ishlab chiqarish menejmenti
Ю. Манзаров - Миллий истиқлол ғояси
С.Н.Хамраева - Қишлоқ хўжалиги инфратузилмасини ривожлантириш йўналишлари
Ҳ.С.Муҳитдинов - Ҳудудларнинг ижтимоий- иқтисодий ривожланиш жараёнларини моделлаштириш
SH.Usmonov. - Mintaqa suv resurslaridan oqilona foydalanish
B.Yu. Nomozov - Neft va gaz qazib olish texnologiyasi va texnikasi
О.Х.Панжиев - Аналитик кимё
Васиева Дилором Ибрагимовна - Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда университет таълимининг шаклланиши ва ривожланиши: тажриба ва муаммолар (1991-2001 йй.)
E.Xolmurodov,T.Aliqulov - Oliy matematika
Тиловатов Файзиддин Умирович - Политика «Культурной революции» Советской власти в 20-30-е годы хх века и её осуществление в Узбекистане
Yangieva Latofat - Pedagogikaning ijtimoiy fanlar tizimidagi o'rni va o'ziga xosligi
J.U.Shonazarov - Pedagogika
J.U.SHonazarov - Pedagogika
J.U.Shonazarov - Pedagogika fanini o'rganish bo'yicha test savollari
Lutfullaev S.SH. - Polimerlarni qayta ishlashning asosiy usullari
Karimov M - Kichik korxonalarning tadbirkorlik faoliyati
B. Jalilov - Sotsiologiya
Ш.Ш.Холиёров - Мустақил ишларини ташкил этиш, назорат қилиш ва баҳолаш
U.Esheva - Iste’mol krediti va uni qishloq xo’jaligida rivajlantirish istiqbollari
Valiev X.I,Muradov Sh.O.,Xolbaev B.M. - Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish
Эрматов Навруз Хушмурадович - Совершенствование энергосберегаюших систем разработки нефтяных залежей (на базе обобшения опыта длителъноэксплуатируемых месторождений Ферганской впадины)
Бердиев Абдималик Хакимович - Фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш йўллари (Қашқадарё вилояти фермер хўжаликлари мисолида)
Do’stmurodov T.,Samadov S. - Fizikaviy kimyo
Do’stmurodov T. - Fizikaviy kimyo
Do’stmurodov T.,Samadov S. - Fizikaviy kimyo
Do’stmurodov T. - Kolloid kimyo
Do’stmurodov T. - Kolloid kimyo
Do’stmurodov T.,Samadov S. - Kolloid kimyo
Admin - Saqlash omborlari, qayta ishlash korxonalarni loyixalashtirish asoslari va jixozlari
Suvanova.F.U. - Saqlash omborlari, qayta ishlash korxonalarni loyixalashtirish asoslari va jixozlari
Admin - Amir Temur davrida o`zbek davlatchiligi. Temur Tuzuklari va hozirgi zamon
Убайдуллаева Д. - Aсосий технологик жараёнлар ва қурилмалар
D.N.Mamedova - Issiqlik energetika qurilmalar ishlaganda atrof muhit muhofazasi
G. Juraeva - Asosiy texnologik jarayonlar va qurilmalar
Давлатов. Ф. - Флотация аппаратининг тузилиши ва ишлаш принципи
Г.Жўраева - Асосий технологик жараёнлар ва қурилмалар
Абдирашидов Т. - Иктисодий ислохотлар шароитида узбекистон республикаси бюджети
И.Эрназаров, Н.И.Эрназарова, Ш.И.Эрназаров, Р.Ч.Ишмухамедова - Донли экинлар етиштириш, уларга дастлабки ишлов бериш ва сақлаш технологияси
Х.А.Холикова - Kашқадарё вилояти шароитида биноларни қуёш энергияси билан иситиш